Get Adobe Flash player

FYZIOTERAPIE

oddelovacV naší provozovně se rovněž věnujeme fyzioterapii. Fyzioterapií označujeme část rehabilitace zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Kromě „ruky“  terapeuta se využívají různé rehabilitační pomůcky (míčky, labilní plochy, pružné pásy, velké míče) a přístroje. Aby byla terapie kompletní, je nutné ji doplnit vhodným cvičení.
Terapii lze zjednodušeně rozdělit na léčbu fyzikální, manuální a léčebný tělocvik.

LTV (léčebný tělocvik)

Léčebný tělocvik je záměrná a metodicky vedená opakovaná pohybová činnost se záměrem dosáhnout konkrétní cíl. Cílem je obnovit, upravit, zlepšit a zvýšit možnosti pacienta, dostat ho na přiměřenou funkční úroveň. Cvičení musíme umět odborně vybrat, určit velikost zátěže, určit způsob stupňování cvičení a tím i zátěže. Cvičení musí být přiměřené fyziologickým vlastnostem konkrétního jedince, musí být „ušito na míru“ pro jeho momentální stav a situaci.

Cvičení dělíme podle formy a cíle do několika skupin:

- cvičení  aktivní (dynamické, statické), pasivní, s dopomocí, odporové
- na nářadí, s náčiním, bez pomůcek
- dle cíle a účinku- posilovací, protahovací, cvičení nervosvalové koordinace a rovnováhy, na zlepšení činnosti vnitřních orgánů
Základem určení správného cvičení je předchozí analýza na základě kineziologického rozboru a stanovení vhodné léčby. Často se tak děje v kombinaci s jinými léčebnými postupy (reflexní masáže, techniky měkkých tkání, mobilizace a manipulace, masáže, fyzikální terapie, kineziotaping). Bylo vyvinuto již mnoho různých metod využívajících pohybovou terapii (např. dle Mojžíšové, McKenzie, Vojty, Brüggera, Feldenkraise…). Jejich aplikace je na uvážení, schopnostech a zkušenostech fyzioterapeuta.
Velkou speciální skupinu tvoří cvičení na neurofyziologickém podkladě.

Cvičení na neurofyziologickém podkladě

Při fyzioterapii se využívá základní schopnost nervového systému - plasticita = tvárnost, proměnlivost, kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí (vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy). Využitím této schopnosti pomocí různých metod se snažíme stimulovat CNS (centrální nervový systém) k adaptačním procesům. Mezi techniky založené především na neurofyziologickém principu patří – Vojtův princip reflexní lokomoce, Bobath koncept, senzomorická stimulace, Kabatova metoda (PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace ), Brunkow apod.Tyto techniky využívají stimulaci propriocepce (hlubokého čití) k aktivaci příslušných nervových drah a následně ovlivnění svalových skupin.

Mobilizace a měkké techniky páteře a periferních kloubů

Mobilizace je postup, kdy postupně obnovujeme kloubní pohyblivost u zablokované páteře, periferních kloubů a žeber. Tím se kloub nenásilně dostává zpět do správné polohy. Měkké techniky jsou zaměřené na ošetření kůže (jizev), podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží také k uvolnění svalových křečí a k odstranění takzvaných reflexních, často bolestivých změn ve svalech (bolestivých spoušťových bodů – triggerpoints) i ke zpevnění uvolněných (hypermobilních) kloubů.

Reflexní masáž (též segmentální)

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.
Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů. Účinky, které se dají touto masáží vyvolat se dají rozdělit na změny místní, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení a na vzdálené, které jsou vyvolány v místech, které jsou s danou oblastí spojeny nervově. K nim patří především změny prokrvení, ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě ovlivnění bolesti. Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků, hmaty jsou prováděny pomalu. Poloha pacienta záleží na vybrané sestavě, využívá se polohy na břiše nebo vsedě. Pořadí jednotlivých hmatů je dáno, každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost).

Fyzikální terapie:

Elektroterapie                                                                                        

- Různé druhy elektrických proudů zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují při ochablosti. Elektroterapií je možné léčit choroby pohybového aparátu, poruchy prokrvení, zánětlivá a degenerativní onemocnění, pooperační stavy i kožní problémy.

Ultrazvuk

- Jemný ultrazvukový paprsek vytváří mechanické vlnění, které rozkmitá nemocné buňky, a dochází tak jednak k takzvané mikromasáži, jednak k přeměně mechanické energie na tepelnou, což zlepší prokrvení, výživu a sníží bolesti.

Magnetoterapie

-Magnetické pole v rámci terapie působí až na buněčné úrovni. Regeneruje tak tkáně po úrazech, při zánětech a zmírňuje bolest. Roztahuje cévy, uvolňuje svaly a napětí, urychluje hojení a působí protizánětllivě. Jeho působení výrazně snižuje dávky léků. Pulzní elektromagnetické pole je k tělu přiváděno prostřednictvím válcových nebo plochých aplikátorů.